top of page

varstveni dodatek

Zakonski rok za reševanje vlog na CSD je 60 dni

Do varstvenega dodatka je lahko upravičena oseba, ki izpolnjuje vse zakonsko določene pogoje. Ti pogoji so naslednji:

• državljanstvo Republike Slovenije s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji ali tujec s stalnim prebivališčem v RS ali oseba, ki lahko varstveni dodatek uveljavlja na podlagi mednarodnih aktov (običajno se mednarodni akti sklepajo za državljane RS; opozarjamo tudi, da konkretni mednarodni akti, na podlagi katerih bi bila oseba lahko upravičena do varstvenega dodatka, trenutno ne obstajajo) in
• status trajno nezaposljive osebe ali status osebe, ki je trajno nezmožna za delo, ali starost nad 63 let (ženske) oziroma od 65 let (moški) in da oseba ni delovno aktivna (ni zaposlena) in
lastni dohodek ne presega cenzusa za varstveni dodatek (če je oseba upravičena do denarne socialne pomoči pomeni, da njen lastni dohodek ne presega cenzusa za varstveni dodatek) in
• si materialne varnosti ne more zagotoviti zaradi okoliščin, na katere sami ne more oziroma niso mogli vplivati (preverja se tudi, ali so osebo, ki prosi za varstveni dodatek, zmožni in dolžni preživljati njeni polnoletni otroci in če so, mora oseba z njimi skleniti sporazum o preživnini v obliki notarskega zapisa ali pa jih tožiti na določitev preživnine, drugače do varstvenega dodatka ne more biti upravičena).

Kot trajno nezmožna za delo se šteje oseba, ki:
• ima status invalida I. kategorije ali
• je invalidsko upokojena za polni delovni čas ali
• ima status invalida po zakonu, ki ureja varstvo duševno in telesno prizadeti oseb ali
• ima mnenje invalidske komisije Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje republike Slovenije o trajni nezmožnosti za delo – invalidska komisija izda mnenje na zahtevo osebe, ki uveljavlja pravico do varstvenega dodatka, oseba pa mora sama nosi stroške izdelave tega mnenja.

Kot trajno nezaposljiva oseba se šteje oseba, ki:
• razpolaga z odločbo o nezaposljivosti Zavoda za zaposlovanje Republike Slovenije po predpisih o zaposlitveni rehabilitaciji in zaposlovanju invalidov oziroma drugega ustreznega organa po predpisih, ki urejajo status invalidov.

Do varstvenega dodatka je torej lahko upravičena oseba (državljan RS ali tujec s stalnim prebivališčem v RS), ki ima tudi ustrezen status (ali status trajno nezaposljive osebe ali status osebe, ki je trajno nezmožna za delo, ali starost nad 63 let (ženske) oziroma od 65 let (moški) in da oseba ni delovno aktivna) in katere lastni dohodek ne presega 468,52 EUR (velja trenutno in za samsko osebo, ki živi sama) in na strani katere ni mogoče ugotoviti obstoja krivdnega razloga.

klikni na ikono

sprintaj

izpolni

Vd.JPG

ne pozabi prilog

pošlji

Pošljete na naslov pristojnega CSD. V Večjih mestih, kjer ne veste natančne pristojnosti na glavnega.

NASLOVI CSD

PRIPPOROČILO: Vlogo lahko odneste tudi osebno

Za starostnike je formular precej zahteven. Z vašo pomočjo ga lahko reši hitro.

Za pomoč se lahko obrnete tudi na nas.

Od leta 2017 VD ni potrebno vračati.

bottom of page