top of page

REŠEVALNI PREVOZI

"Rešilec":

Zavarovana oseba ima pravico do prevoza z reševalnimi in drugimi vozili, kadar iz zdravstvenih ali drugih razlogov ni mogoče opraviti prevoza z javnim prevoznim sredstvom. Ti prevozi so:

  1. nujni prevozi, ko je potrebno zagotoviti čimprejšnjo zdravniško pomoč in preprečiti najhujšo možno posledico za življenje ali zdravje zavarovane osebe, za zdravje drugih in v vseh primerih, ko zavarovana oseba potrebuje takojšnje nujno zdravljenje in nujno medicinsko pomoč;

  2. prevozi, ki niso nujni, ker ne gre za reševanje življenja ali prevoz zaradi nujnega medicinskega posega, ampak za prevoz nepokretne zavarovane osebe do zdravstvenega zavoda ali zdravnika in nazaj ali prevoz osebe na in z dialize;

  3. v primeru, ko bi bil prevoz z javnim prevoznim sredstvom lahko škodljiv;

  4.  prevozi zavarovane osebe s spremstvom zdravstvenega delavca.

Ni vsak "rešilec" rešilec. Ločimo:

A1 IN A2:  nenujna reševalna vozila - saniteta, ki so namenjena za transport že oskrbljenih pacientov med zdravstvenimi ustanovami in bivališčem bolnika ali za prevoz na nadaljnjo rehabilitacijo v najbližje zdravilišče. 

B:  nujna reševalna vozila - rešilci, ki so namenjena prevozu bolnikov do najbližjih zdravstvenih ustanov od kraja poškodbe 

C: reamobil, ki se uporablja predvsem za prevoz pacientov z ogroženimi življenjskimi funkcijami med zdravstvenimi ustanovami (premestitve).

VEČ O PREVOZIH ...

Zavarovana oseba lahko uveljavi pravico do prevoza, ko njen osebni zdravnik ugotovi, ali je le-ta potreben in utemeljen. V tem primeru osebni zdravnik izda ustrezno listino (Nalog za prevoz). 

V primeru, da zavarovana oseba ali njeni svojci oziroma kdo drug v njenem imenu naroči prevoz z reševalnim vozilom, mora stroške prevoza poravnati sama. Povračilo stroškov pa lahko v tem primeru zahteva od Zavoda, če zdravnik, ki jo je prevzel v zdravljenje, ugotovi, da je bil prevoz nujen in ji o tem izda potrdilo.

V primeru nujnih stanj pokličite

112

pošlji na ZZS

POVRNITEV PREVOZA

 

V primeru, da je zavarovana oseba nujni prevoz plačala in ji je zdravnik, ki jo je sprejel na zdravljenje izdal potrdilo, da je bil prevoz nujen, lahko zahteva pri območni enoti oziroma izpostavi Zavoda povračilo stroškov prevoza. Pisni vlogi je potrebno priložiti račun za opravljeno storitev ter potrdilo zdravnika, ki je osebo sprejel na zdravljenje, da je bil prevoz nujen.

bottom of page